علوم آب و خاک, دوره (9), شماره (3), سال (2005-9) , صفحات (27-41)

عنوان : ( مقایسه توابع تولید گندم زمستانه از آب )

نویسندگان: محمدمهدی نخجوانی مقدم , بیژن قهرمان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور تعیین توابع تولید گندم زمستانه (رقم (C.73.5 از آب، آزمایشی در منطقه مشهد در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی شامل نه تیمار و در سه تکرار اجرا شد. تیمار اول بر اساس آبیاری در تمامی مراحل رشد گیاه (تیمار شاهد)، شش تیمار بر اساس قطع آب در مراحل شش‌گانه فصل رشد و دو تیمار باقی مانده نیز براساس کاهش یکسان میزان آب داده شده به میزان 20 و 60 درصد در طول فصل رشد نسبت به تیمار شاهد انتخاب شدند. به طور کلی تنش آبی سبب شد که مقادیر نفوذ عمقی به صورت منفی محاسبه شوند که این امر بیانگر استخراج آب از اعماق پائین‌تر از عمق ریشه گیاه بود. بر اساس نتایج به دست آمده‏‏‏‏، مدل‌های بر‌آورد عملکرد در واحد سطح از آب دارای ضریب همبستگی بالاتری نسبت به مدل‌های بر‌آورد عملکرد در واحد آب (بازده مصرف آب) بودند. ضرایب حساسیت به دست آمده نشان داد که مراحل دانه‌بندی وگل‌دهی گندم زمستانه به ترتیب حساس‌ترین مراحل فصل رشد به تنش رطوبتی می‌باشند. با مقایسه ضرایب حساسیت به دست آمده در تحقیق حاضر با مقادیر گزارش شده توسط سایر محققین اختلافاتی مشاهده شد که احتمالا نوع واریته مورد استفاده، شرایط اقلیمی، شدت تنش اعمال شده و برخی عوامل ناشناخته ممکن است این اختلافات را توجیه کنند.

کلمات کلیدی

, گندم زمستانه, تنش آبی, ضرایب حساسیت, تابع تولید, مشهد.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202187,
author = {نخجوانی مقدم, محمدمهدی and قهرمان, بیژن},
title = {مقایسه توابع تولید گندم زمستانه از آب},
journal = {علوم آب و خاک},
year = {2005},
volume = {9},
number = {3},
month = {September},
issn = {۲۴۷۶-۳۵۹۴},
pages = {27--41},
numpages = {14},
keywords = {گندم زمستانه، تنش آبی، ضرایب حساسیت، تابع تولید، مشهد.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه توابع تولید گندم زمستانه از آب
%A نخجوانی مقدم, محمدمهدی
%A قهرمان, بیژن
%J علوم آب و خاک
%@ ۲۴۷۶-۳۵۹۴
%D 2005

[Download]