علوم-دانشگاه خوارزمی, دوره (4), شماره (3), سال (2004-12) , صفحات (439-470)

عنوان : ( بررسی تاکسونومیکی تبار بابونه از تیره کاسنی در خراسان، براساس صفات ریخت شناسی با تأکید بر گونه های نادر )

نویسندگان: خاطره عمادزاده , محمدرضا جوهرچی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی تاکسونومیکی تبار بابونه از تیره کاسنی در خراسان، براساس صفات ریخت شناسی با تأکید بر گونه های نادر

کلمات کلیدی

, بررسی تاکسونومیکی تبار بابونه از تیره کاسنی در خراسان, براساس صفات ریخت شناسی با تأکید بر گونه های
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202203,
author = {عمادزاده, خاطره and جوهرچی, محمدرضا},
title = {بررسی تاکسونومیکی تبار بابونه از تیره کاسنی در خراسان، براساس صفات ریخت شناسی با تأکید بر گونه های نادر},
journal = {علوم-دانشگاه خوارزمی},
year = {2004},
volume = {4},
number = {3},
month = {December},
issn = {1686-8222},
pages = {439--470},
numpages = {31},
keywords = {بررسی تاکسونومیکی تبار بابونه از تیره کاسنی در خراسان، براساس صفات ریخت شناسی با تأکید بر گونه های نادر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تاکسونومیکی تبار بابونه از تیره کاسنی در خراسان، براساس صفات ریخت شناسی با تأکید بر گونه های نادر
%A عمادزاده, خاطره
%A جوهرچی, محمدرضا
%J علوم-دانشگاه خوارزمی
%@ 1686-8222
%D 2004

[Download]