مطالعات اسلامی, دوره (37), شماره (70), سال (2005-12) , صفحات (71-114)

عنوان : ( آیا بیشتر بهشتیان نابخردانند؟ (پژوهشی درباره حدیث اکثر اهل الجنه البله )

نویسندگان: سیدکاظم طباطبائی پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حدیث «اکثر اهل الجنةِ البله» حدیثى مشهور است که همواره بر زبان مسلمانان به ویژه عارفان و متصوّفان جارى بوده و هست. در این مقاله در آغاز، با جست و جو در منابع شیعه و اهل سنّت مسیر نقل این حدیث در منابع فریقین پیگیرى و نشان داده شده است. آنگاه با به کار بستن قواعد و معیارهاى حدیث شناختى و واکاوى قرینه‏هاى موجود، سند و راویان حدیث مزبور به محک نقد کشیده و در نتیجه نشان داده شده است که هیچ یک از طرق این حدیث خالى از ضعف نیست. سپس با توجّه به نظر شارحان و محدّثان، متن حدیث نقد و تحلیل شده و با فرض صدور حدیث از سرچشمه علم نبوى(ص) سعى شده معانى درست آن به دست داده شود. در همین بخش از پژوهش به دیدگاه عارفان هم که این حدیث را با مبانى ذوقى خود بسى موافق یافته‏اند اشارت رفته است.

کلمات کلیدی

, بهشتیان, البُلْه, هارون بن مسلم, سلاﻣﺔ بن روح ایلى, حدیث شناسی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202211,
author = {طباطبائی پور, سیدکاظم},
title = {آیا بیشتر بهشتیان نابخردانند؟ (پژوهشی درباره حدیث اکثر اهل الجنه البله},
journal = {مطالعات اسلامی},
year = {2005},
volume = {37},
number = {70},
month = {December},
issn = {1010-4992},
pages = {71--114},
numpages = {43},
keywords = {بهشتیان، البُلْه، هارون بن مسلم، سلاﻣﺔ بن روح ایلى، حدیث شناسی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T آیا بیشتر بهشتیان نابخردانند؟ (پژوهشی درباره حدیث اکثر اهل الجنه البله
%A طباطبائی پور, سیدکاظم
%J مطالعات اسلامی
%@ 1010-4992
%D 2005

[Download]