دانش و توسعه, دوره (1), شماره (16), سال (2005-4) , صفحات (105-124)

عنوان : ( تعیین رابطه مناسب بین نهاده ها و ستاده ها در شرکت های توزیع برق ایران )

نویسندگان: مصطفی کاظمی , علیرضا معینی , محمد جواد اصغرپور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با بکارگیری منابع گوناگون در واحدهای تصمیم گیری مشابه ستاده های مختلفی تولید می شوند و اندازه گیری کارایی در این گونه واحدها مستلزم ایجاد رابطه مناسبی بین کلیه ورودی های موثر و قابل توجه و خروجی ها ومحصولات است.

کلمات کلیدی

, کارایی, نهاده, ستاده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202213,
author = {کاظمی, مصطفی and علیرضا معینی and محمد جواد اصغرپور},
title = {تعیین رابطه مناسب بین نهاده ها و ستاده ها در شرکت های توزیع برق ایران},
journal = {دانش و توسعه},
year = {2005},
volume = {1},
number = {16},
month = {April},
issn = {2008-1456},
pages = {105--124},
numpages = {19},
keywords = {کارایی-نهاده- ستاده},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین رابطه مناسب بین نهاده ها و ستاده ها در شرکت های توزیع برق ایران
%A کاظمی, مصطفی
%A علیرضا معینی
%A محمد جواد اصغرپور
%J دانش و توسعه
%@ 2008-1456
%D 2005

[Download]