دانشکده فنی دانشگاه تهران, دوره (39), شماره (4), سال (2005-11) , صفحات (469-478)

عنوان : ( یک شبکه عصبی جدید با ساختاری سازنده ترکیبی برای حل مساله های فروشنده دوره گرد و کوتاهترین مسیر با تعداد شهر مشخص )

نویسندگان: مهدی سعادتمند , محمدرضا اکبرزاده توتونچی , مرتضی خادمی درح ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یک شبکه عصبی جدید با ساختاری سازنده ترکیبی برای حل مساله های فروشنده دوره گرد و کوتاهترین مسیر با تعداد شهر مشخص

کلمات کلیدی

یک شبکه عصبی جدید با ساختاری سازنده ترکیبی برای حل مساله های فروشنده دوره گرد و کوتاهترین مسیر با تعداد شهر مشخص
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202218,
author = {سعادتمند, مهدی and اکبرزاده توتونچی, محمدرضا and خادمی درح, مرتضی},
title = {یک شبکه عصبی جدید با ساختاری سازنده ترکیبی برای حل مساله های فروشنده دوره گرد و کوتاهترین مسیر با تعداد شهر مشخص},
journal = {دانشکده فنی دانشگاه تهران},
year = {2005},
volume = {39},
number = {4},
month = {November},
issn = {1026-0803},
pages = {469--478},
numpages = {9},
keywords = {یک شبکه عصبی جدید با ساختاری سازنده ترکیبی برای حل مساله های فروشنده دوره گرد و کوتاهترین مسیر با تعداد شهر مشخص},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T یک شبکه عصبی جدید با ساختاری سازنده ترکیبی برای حل مساله های فروشنده دوره گرد و کوتاهترین مسیر با تعداد شهر مشخص
%A سعادتمند, مهدی
%A اکبرزاده توتونچی, محمدرضا
%A خادمی درح, مرتضی
%J دانشکده فنی دانشگاه تهران
%@ 1026-0803
%D 2005

[Download]