افق دانش, سال (2004-3)

عنوان : ( بررسی میزان آلودگی باکتریایی بستنی های سنتی شهرستان مشهد )

نویسندگان: محمد محسن زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی میزان آلودگی باکتریایی بستنی های سنتی شهرستان مشهد

کلمات کلیدی

بررسی میزان آلودگی باکتریایی بستنی های سنتی شهرستان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202226,
author = {محسن زاده, محمد},
title = {بررسی میزان آلودگی باکتریایی بستنی های سنتی شهرستان مشهد},
journal = {افق دانش},
year = {2004},
month = {March},
issn = {1735-1855},
keywords = {بررسی میزان آلودگی باکتریایی بستنی های سنتی شهرستان مشهد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی میزان آلودگی باکتریایی بستنی های سنتی شهرستان مشهد
%A محسن زاده, محمد
%J افق دانش
%@ 1735-1855
%D 2004

[Download]