علوم و صنایع کشاورزی, دوره (19), شماره (2), سال (2005-9) , صفحات (35-46)

عنوان : ( استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD به منظور جداسازی جدایه های هموکاریون در قارچ خوراکی دکمه ای سفید )

نویسندگان: محمد فارسی , ماهرخ فلاحتی رستگار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تکمیل خواهد شد

کلمات کلیدی

نوشته خواهد شد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202235,
author = {فارسی, محمد and فلاحتی رستگار, ماهرخ},
title = {استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD به منظور جداسازی جدایه های هموکاریون در قارچ خوراکی دکمه ای سفید},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2005},
volume = {19},
number = {2},
month = {September},
issn = {1029-4791},
pages = {35--46},
numpages = {11},
keywords = {نوشته خواهد شد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD به منظور جداسازی جدایه های هموکاریون در قارچ خوراکی دکمه ای سفید
%A فارسی, محمد
%A فلاحتی رستگار, ماهرخ
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2005

[Download]