علوم و صنایع کشاورزی, دوره (19), شماره (2), سال (2005-9) , صفحات (47-56)

عنوان : ( بررسی ثبات رشد و میزان آلکالوئیدهای ریشه های مویین تراریخت در گیاه داتور )

نویسندگان: محمد فارسی , نسرین مشتاقی , فرج اله شهریاری احمدی , حمید رضا گردان , محمود رئیسی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202236,
author = {فارسی, محمد and مشتاقی, نسرین and شهریاری احمدی, فرج اله and حمید رضا گردان and محمود رئیسی},
title = {بررسی ثبات رشد و میزان آلکالوئیدهای ریشه های مویین تراریخت در گیاه داتور},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2005},
volume = {19},
number = {2},
month = {September},
issn = {1029-4791},
pages = {47--56},
numpages = {9},
keywords = {ریشه مویین تراریخت، آگروباکتریوم رایزوجنز، متابولیت ثانویه، داتوره، آلکالوئید},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی ثبات رشد و میزان آلکالوئیدهای ریشه های مویین تراریخت در گیاه داتور
%A فارسی, محمد
%A مشتاقی, نسرین
%A شهریاری احمدی, فرج اله
%A حمید رضا گردان
%A محمود رئیسی
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2005

[Download]