علوم و صنایع کشاورزی, سال (2005-9)

عنوان : ( ارزيابي تنوع ژنتيكي و گروه بندي نمونه اي عدس با استفاده از صفات مورفولوژيكي و نشانگرهاي RAPDS )

نویسندگان: عبدالرضا باقری , احمد نظامی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202241,
author = {باقری, عبدالرضا and نظامی, احمد},
title = {ارزيابي تنوع ژنتيكي و گروه بندي نمونه اي عدس با استفاده از صفات مورفولوژيكي و نشانگرهاي RAPDS},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2005},
month = {September},
issn = {1029-4791},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزيابي تنوع ژنتيكي و گروه بندي نمونه اي عدس با استفاده از صفات مورفولوژيكي و نشانگرهاي RAPDS
%A باقری, عبدالرضا
%A نظامی, احمد
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2005

[Download]