مطالعات اسلامی, سال (2006-6) , صفحات (117-142)

عنوان : ( از مناسبت تا مذاق فقه، راه هایی به مقاصد شریعت )

نویسندگان: حسین صابری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این که شارع در تشریع احکام هدف یا اهداف مشخصی دارد بر همگان روشن است و این که هدف شارع تحقق بخشیدن به مصالح بندگان است نیز حقیقی هویداست. به رغم روشن بودن این حقیقت آن جا که در باره اعتبار مصلحت میان مذاهب اختلاف صورت پذیرفته اصل نزاع بدان بازگشته است که به صورت مشخص و صغروی این مصلحت و آن مقصد بر چه چیز یا چیزهایی انطباق می یابد. پس پرسش اصلی در باب مقاصد شریعت نه حجیت و عدم حجیت، بلکه این پرسش است که آیا سازوکار یا سازوکارهایی مشخص برای احراز این مقاصد و آن مصالح وجود دارد یا خیر. نگارنده در جست و جویی استقرایی و نه در رویکردی قیاسی که اساسا گرهی نمی گشاید کوشیده است سر نخ هایی از چند سازوکار مشخص در راهیابی به مقاصد شریعت بیابد و رد پای آن ها را در فقه سنی و شیعه نشان دهد. این سازوکارها عمدتا در روش هایی چون مناسبت، سبر و تقسیم، تحقیق و تخریج مناط و نیز مذاق فقه رخ می نمایند. نگارنده با عنایت به همگنی مشهودی که میان عناوین مناسبت سبر و تقسیم و مذاق فقه یافته به بررسی این سازوکارها پرداخته است. امید که این نوع جست و جو مقدمه ای بر توجه به بررسی های استقرایی به جای استدلال های قیاسی باشد و درآمدی بر روی آوردن به مذاق فقه به عنوان یک قاعده کارآمد در استنباط شود.

کلمات کلیدی

, از مناسبت تا مذاق فقه, راه هایی به مقاصد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202252,
author = {صابری, حسین},
title = {از مناسبت تا مذاق فقه، راه هایی به مقاصد شریعت},
journal = {مطالعات اسلامی},
year = {2006},
month = {June},
issn = {1010-4992},
pages = {117--142},
numpages = {25},
keywords = {از مناسبت تا مذاق فقه، راه هایی به مقاصد شریعت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T از مناسبت تا مذاق فقه، راه هایی به مقاصد شریعت
%A صابری, حسین
%J مطالعات اسلامی
%@ 1010-4992
%D 2006

[Download]