علوم اجتماعی, دوره (1), شماره (1), سال (2004-3) , صفحات (87-120)

عنوان : ( بررسی مسائل و مشکلات زنان و دختران 18 تا زیر 50 سالة شهر مشهد و عوامل مؤثر بر آن )

نویسندگان: , داریوش حیدری بیگوند ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف تحقیق بررسی مسایل ومشکلات زنان 18 تا زیر 50 ساله شهرمشهد وعوامل موثر بر آن می باشد.

کلمات کلیدی

, محرومیت مطلق, کلی, نسبی, نارسایی تحقق خود, دوران فرزند پروری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202258,
author = { and حیدری بیگوند, داریوش},
title = {بررسی مسائل و مشکلات زنان و دختران 18 تا زیر 50 سالة شهر مشهد و عوامل مؤثر بر آن},
journal = {علوم اجتماعی},
year = {2004},
volume = {1},
number = {1},
month = {March},
issn = {2008-1383},
pages = {87--120},
numpages = {33},
keywords = {محرومیت مطلق-کلی-نسبی-نارسایی تحقق خود-دوران فرزند پروری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی مسائل و مشکلات زنان و دختران 18 تا زیر 50 سالة شهر مشهد و عوامل مؤثر بر آن
%A
%A حیدری بیگوند, داریوش
%J علوم اجتماعی
%@ 2008-1383
%D 2004

[Download]