علوم اجتماعی, سال (2004-6)

عنوان : ( مقدمه اي بر جامعه شناسي پير بورديو )

نویسندگان: هما زنجانی زاده اعزازی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202261,
author = {زنجانی زاده اعزازی, هما},
title = {مقدمه اي بر جامعه شناسي پير بورديو},
journal = {علوم اجتماعی},
year = {2004},
month = {June},
issn = {2008-1383},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقدمه اي بر جامعه شناسي پير بورديو
%A زنجانی زاده اعزازی, هما
%J علوم اجتماعی
%@ 2008-1383
%D 2004

[Download]