علوم اجتماعی, دوره (1), شماره (1), سال (2004-6) , صفحات (57-85)

عنوان : ( تأملی مسأله گرا در نتایج سنجش مشروعیت سیاسی دولت در سه شهر تهران، مشهد ویزد )

نویسندگان: علی یوسفی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مشروعیت ، از لوازم ثبات و اثربخشی نظام سیاسی است. در مقاله حاضراین معنا روشن گردیده که میل به حفظ واصلاح قواعد اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران بیش از تغییر و جایگزینی آن و از طرفی میل به اصلاح قواعد موجود بیش از حفظ آن به شکل کنونی است. در بین ابعاد چهارگانه مشروعیت سیاسی یعنی تعلق سیاسی،تعهد سیاسی، تایید حقانیت قواعد و تایید نفع عمومی قواعد ، بعد اخیرکه دلالت برتأمین حقوق شهروندی در قانون اساسی دارد ، ضعیف‌تراز سایر ابعاد است و میانگین کلی مشروعیت سیاسی نیز بر روی یک مقیاس 0 تا 100کمی بالاتر از حد متوسط قرار می گیرد. از مقایسه میانگین مشروعیت در سه شهر مورد بررسی به ویژه به حسب رده بندی های سنی ،تحصیلی و هویت حزبی (محافظه کار / اصلاح طلب)، این معنا به روشنی حاصل می‌شود که در بین سه نوع ارزیابی محافظه کارانه ، اصلاح طلبانه و رادیکال از قواعد اساسی نظام جمهوری اسلامی، رویکرد اصلاح طلبانه ، تنها گزینه ای است که نظام برای ترمیم وجبران مشروعیت از دست رفته ، می تواند اختیار کند.

کلمات کلیدی

مشروعیت سیاسی تعلق سیاسی تعهد سیاسی حقانیت نفع عمومی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202264,
author = {یوسفی, علی},
title = {تأملی مسأله گرا در نتایج سنجش مشروعیت سیاسی دولت در سه شهر تهران، مشهد ویزد},
journal = {علوم اجتماعی},
year = {2004},
volume = {1},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-1383},
pages = {57--85},
numpages = {28},
keywords = {مشروعیت سیاسی تعلق سیاسی تعهد سیاسی حقانیت نفع عمومی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأملی مسأله گرا در نتایج سنجش مشروعیت سیاسی دولت در سه شهر تهران، مشهد ویزد
%A یوسفی, علی
%J علوم اجتماعی
%@ 2008-1383
%D 2004

[Download]