علوم اجتماعی, دوره (1), شماره (3), سال (2004-12) , صفحات (35-55)

عنوان : ( تحلیل فرانظری رأی: ارایه یک مدل مفهومی )

نویسندگان: علی یوسفی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در نظام‌های مردم‌سالار، انتخابات مهمترین روش برای شناسایی اراده و اعمال حق حاکمیت عمومی است. کنش انتخاباتی یا رای تابع عوامل متعددی است این عوامل در مطالعات انتخاباتی در ذیل چهار مدل انتخاب رأی شامل مدل عقلانی، هنجاری، شناختی و انتروپی دسته‌بندی و تحلیل می‌شوند. در مدل عقلانی تأکید عمده بر سودمندی رأی، در مدل هنجاری تأکید بر هویت حزبی و فشارهای هنجاری رأی، در مدل شناختی رأی تأکید بر تجارب شناختی رأی دهنده و در مدل آنتروپی رأی، تأکید عمده بر شفافیت تبلیغ نامزدهاست، در مقاله حاضر، بر اساس تحلیل فرانظری رای ،‌همه وجوه محتمل رأی در مدل نظام کنش انتخاباتی تئوریزه و براساس آن، چهار خرده نظام رأی شامل رأی اقتصادی، رأی سیاسی، رأی فرهنگی و رای اخلاقی از هم تفکیک و سپس عناصر اصلی و سازنده هر خرده نظام و الزامات ساختاری آن مشخص گردیده است. براساس مدل پیشنهادی انتخاب رأی: عنصر اصلی و تعیین کننده تصمیم به رأی اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به ترتیب سودمندی، اثربخشی، بی‌تناقضی معنایی و سازگاری هنجاری رأی است. تعیین‌کنندگی و برجستگی هر یک از چهار نوع رأی مذکور در نظام کنش انتخاباتی ، متناسب با الزامات ساختاری مربوط، مشخص می گردد . در شرایط کمبود منابع رفاهی و نابرابری توزیعی الزام به رأی اقتصادی، در شرایط ضعف کارایی نظام تصمیم‌گیری الزام به رأی سیاسی، در شرایط ناهمگونی فرهنگی سیاسی الزام به رأی فرهنگی و در شرایط همگونی فرهنگی سیاسی جامعه، الزام به رأی اخلاقی در نظام کنش انتخاباتی بیشتر می‌شود. با توجه به روابط متقابل در بین خرده نظام های کنش انتخاباتی ، اصلی ترین ملاحظه روشی شناختی دراستفاده از مدل مذکور ،‌ تاکید بر علیت ساختاری و حلقه های علی (در مقابل علیت مکانیکی یا یک طرفه) و استفاده از توابع ساختاری در تحلیل داده های تجربی مربوط است.

کلمات کلیدی

, انتخاب رای, مدل عقلانی رای, مدل هنجاری رای, مدل شناختی رای , مدل آنتروپی رای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202265,
author = {یوسفی, علی},
title = {تحلیل فرانظری رأی: ارایه یک مدل مفهومی},
journal = {علوم اجتماعی},
year = {2004},
volume = {1},
number = {3},
month = {December},
issn = {2008-1383},
pages = {35--55},
numpages = {20},
keywords = {انتخاب رای، مدل عقلانی رای، مدل هنجاری رای، مدل شناختی رای ، مدل آنتروپی رای},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل فرانظری رأی: ارایه یک مدل مفهومی
%A یوسفی, علی
%J علوم اجتماعی
%@ 2008-1383
%D 2004

[Download]