دانشکده ادبیات و علوم انسانی - دانشگاه خوارزمی, دوره (12), شماره (40), سال (2005-3) , صفحات (65-87)

عنوان : ( برابری سیاسی و رابطه آن بامشروعیت دولت )

نویسندگان: علی یوسفی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نتایج تحقیق تجربی در سه شهر تهران ،مشهد و یزد نشان می دهد اولا احساس برابری سیاسی شهروندان در سه بعد توزیعی، قانونی و فرصتی، منفی و در بعد مشارکتی مثبت است و احساس برابری سیاسی در کل نیز منفی است. ثانیا رابطه بالا و مثبتی بین احساس برابری سیاسی و عقیده به مشروعیت دولت وجود دارد . رابطه مذکور متضمن این معناست که پذیرش و تایید مشروعیت دولت آنگاه تحقق پیدا می کندکه حکومت و زمامداران آن به اصول برابری احترام بگذارند.نتایج تحلیل نشان می دهد، ترمیم مشروعیت دولت در ابعاد چهارگانه یعنی تعلق سیاسی، تعهد سیاسی، تایید حقانیت و نفع عمومی قانون اساسی، به ترتیب مستلزم ترمیم وتقویت احساس برابری مشارکتی، برابری توزیعی، برابری فرصتی و برابری قانونی است.

کلمات کلیدی

, برابری سیاسی , مشروعیت سیاسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202266,
author = {یوسفی, علی},
title = {برابری سیاسی و رابطه آن بامشروعیت دولت},
journal = {دانشکده ادبیات و علوم انسانی - دانشگاه خوارزمی},
year = {2005},
volume = {12},
number = {40},
month = {March},
issn = {1753-1532},
pages = {65--87},
numpages = {22},
keywords = {برابری سیاسی ، مشروعیت سیاسی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T برابری سیاسی و رابطه آن بامشروعیت دولت
%A یوسفی, علی
%J دانشکده ادبیات و علوم انسانی - دانشگاه خوارزمی
%@ 1753-1532
%D 2005

[Download]