تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی, دوره (142), شماره (3), سال (2003-9) , صفحات (85-103)

عنوان : ( انگاره های مثالی و نمادهای اصلی در بوف کور هدایت )

نویسندگان: محمودرضا قربان صباغ ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نگارنده در این مقاله سعی دارد نقش روی جلد قلمدان رادر بوف کور صادق هدایت در قالب نقد اسطوره ای مورد بررسی قرار دهد. در این داستان هنرمند نقّاش که راوی داستان نیز هست نقشی را روی جلد قلمدان تصویر می کند که انعکاسی از ناخودآگاه جمعی خود اوست. این تصویر از این منظر دامنه ارجاعی وسیعی را برای نقّاشی فراهم می آورد و آن را از تصویری ساده به نقشی جهانی و اساطیری تبدیل می کند. در این نوشتار نقش کهن الگوهای اصلی این تصویر (زن، پیرمرد، گل نیلوفر، درخت سرو و جوی) و نمادهای مرتبط با آنها (پستو، شراب، مار و مرگ) به طور اجمالی مورد بررسی قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

, بوف کور, هدایت, نقد اسطوره ای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202274,
author = {قربان صباغ, محمودرضا},
title = {انگاره های مثالی و نمادهای اصلی در بوف کور هدایت},
journal = {تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی},
year = {2003},
volume = {142},
number = {3},
month = {September},
issn = {1735-1596},
pages = {85--103},
numpages = {18},
keywords = {بوف کور، هدایت، نقد اسطوره ای},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T انگاره های مثالی و نمادهای اصلی در بوف کور هدایت
%A قربان صباغ, محمودرضا
%J تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی
%@ 1735-1596
%D 2003

[Download]