دانش کشاورزی, دوره (15), شماره (3), سال (2005-3) , صفحات (185-195)

عنوان : True metabolizable energy corrected to zero nitrogen equilibrium (TMEn) values of fats for young broiler chickens ( بررسی میزان انرژی قابل سوخت و ساز حقیقی تصحیح شده برای نیتروژن چربی ها در سنین پایین در جوجه های گوشتی )

نویسندگان: محمد سالارمعینی , ابوالقاسم گلیان , حسن کرمانشاهی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این آزمایش به منظور بررسی اثرات سطح استفاده و درجه اشباع بودن چربیها بر میزان انرژی قابل سوخت و ساز حقیقی تصحیح شده برای نیتروژن (TMEn) آنها صورت گرفت. چربی حیوانی پیه، روغن پنبه دانه و سه مخلوط از این دو چربی شامل مخلوط 1 حاوی 25 درصد چربی حیوانی و 75 درصد روغن پنبه دانه، مخلوط 2 شامل نسبت مساوی از این دو چربی و مخلوط 3 شامل 75 درصد چربی حیوانی و 25 درصد روغن پنبه دانه در سطوح 3، 6 و 9 درصد به یک جیره پایه اضافه شدند. میزان TMEn این جیره های آزمایشی و جیره پایه به روش سیبالد تعیین شد. از 250 قطعه جوجه گوشتی سویه آرین در سن 18 روزگی 136 قطعه انتخاب شد و هر دو قطعه به یک قفس منتقل گردید. به هر تیمار چهار تکرار دو قطعه ای اختصاص داده شد. ترکیب اسیدهای چرب و سایر خصوصیات شیمیایی چربیها نیز تعیین شد. نحوه عکس العمل TMEn جیره های آزمایشی در اثر افزایش سطح چربی به صورت کوادراتیک بود. اثر همکوشی که از روی اختلاف مقدار انرژی تعیین شده چربیهای مخلوط با مقدار محاسبه شده تعیین می شود در سطح 9 درصد، بویژه در چربی مخلوط 3، بطور قابل توجهی کمتر بود. بهترین معادله برای برآورد TMEn با استفاده از سه پارامتر سطح چربی، قابلیت سوخت و ساز حقیقی ماده خشک جیره های آزمایشی و همچنین درصد اسیدهای چرب الئیک و لینولئیک حاصل شد (R2=0.966).

کلمات کلیدی

, انرژی قابل سوخت و ساز حقیقی, جوجه گوشتی چربی حیوانی, چربی مخلوط, روغن پنبه دانه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202295,
author = {سالارمعینی, محمد and گلیان, ابوالقاسم and کرمانشاهی, حسن},
title = {True metabolizable energy corrected to zero nitrogen equilibrium (TMEn) values of fats for young broiler chickens},
journal = {دانش کشاورزی},
year = {2005},
volume = {15},
number = {3},
month = {March},
issn = {1680-242X},
pages = {185--195},
numpages = {10},
keywords = {انرژی قابل سوخت و ساز حقیقی، جوجه گوشتی چربی حیوانی، چربی مخلوط، روغن پنبه دانه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T True metabolizable energy corrected to zero nitrogen equilibrium (TMEn) values of fats for young broiler chickens
%A سالارمعینی, محمد
%A گلیان, ابوالقاسم
%A کرمانشاهی, حسن
%J دانش کشاورزی
%@ 1680-242X
%D 2005

[Download]