علوم خاک و آب, سال (2005-3) , صفحات (1-10)

عنوان : ( بررسی تغییرات نتیروژن، فسفر و پتاسیم باقیمانده در خاک و واکنش به تناوبها و نظام های زراعی متداول و ا )

نویسندگان: علیرضا کوچکی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

test

کلمات کلیدی

test
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202300,
author = {کوچکی, علیرضا},
title = {بررسی تغییرات نتیروژن، فسفر و پتاسیم باقیمانده در خاک و واکنش به تناوبها و نظام های زراعی متداول و ا},
journal = {علوم خاک و آب},
year = {2005},
month = {March},
issn = {1735-8310},
pages = {1--10},
numpages = {9},
keywords = {test},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تغییرات نتیروژن، فسفر و پتاسیم باقیمانده در خاک و واکنش به تناوبها و نظام های زراعی متداول و ا
%A کوچکی, علیرضا
%J علوم خاک و آب
%@ 1735-8310
%D 2005

[Download]