پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت, سال (2004-9) , صفحات (39-45)

عنوان : ( بررسی کشت مخلوط ذرت و آفتابگردان )

نویسندگان: علیرضا کوچکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

................

کلمات کلیدی

, ذرت آفتابگردان , کشت مخلوط
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202302,
author = {کوچکی, علیرضا},
title = {بررسی کشت مخلوط ذرت و آفتابگردان},
journal = {پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت},
year = {2004},
month = {September},
issn = {2423-5423},
pages = {39--45},
numpages = {6},
keywords = {ذرت آفتابگردان - کشت مخلوط},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی کشت مخلوط ذرت و آفتابگردان
%A کوچکی, علیرضا
%J پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت
%@ 2423-5423
%D 2004

[Download]