پژوهشهای زراعی ایران, دوره (2), شماره (1), سال (2004-5) , صفحات (79-87)

عنوان : ( مطالعه تنوع زیستی محصولات باغی، سبزی و صیفی ایران )

نویسندگان: علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور اثرات نظام های پر نهاده و تک کشتی و استفاده وسیع از ارقام پر محصول بر پایداری نظام های کشاورزی تنوع زیستی محصولات باغی و سبزی و صیفی مورد مطالعه قرار گرفت.

کلمات کلیدی

, تنوع زیستی, محصولات باغی و سبزی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202308,
author = {کوچکی, علیرضا and نصیری محلاتی, مهدی},
title = {مطالعه تنوع زیستی محصولات باغی، سبزی و صیفی ایران},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2004},
volume = {2},
number = {1},
month = {May},
issn = {2008-1472},
pages = {79--87},
numpages = {8},
keywords = {تنوع زیستی، محصولات باغی و سبزی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه تنوع زیستی محصولات باغی، سبزی و صیفی ایران
%A کوچکی, علیرضا
%A نصیری محلاتی, مهدی
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2004

[Download]