آفات و بیماریهای گیاهی -Applied Entomology and Phytopathology, سال (2004-8)

عنوان : ( بررسي اثر دوره بحراني رقابت علف هاي هرز بر عملكرد، اجزاي عملكرد و خصوصيات مورفوفيزيولوژيك لوبيا رقم )

نویسندگان: محمدحسن راشدمحصل , عبدالرضا احمدی , محمد علی باغستانی , مجید رستمی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202317,
author = {راشدمحصل, محمدحسن and احمدی, عبدالرضا and محمد علی باغستانی and مجید رستمی},
title = {بررسي اثر دوره بحراني رقابت علف هاي هرز بر عملكرد، اجزاي عملكرد و خصوصيات مورفوفيزيولوژيك لوبيا رقم},
journal = {آفات و بیماریهای گیاهی -Applied Entomology and Phytopathology},
year = {2004},
month = {August},
issn = {1026-5007},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسي اثر دوره بحراني رقابت علف هاي هرز بر عملكرد، اجزاي عملكرد و خصوصيات مورفوفيزيولوژيك لوبيا رقم
%A راشدمحصل, محمدحسن
%A احمدی, عبدالرضا
%A محمد علی باغستانی
%A مجید رستمی
%J آفات و بیماریهای گیاهی -Applied Entomology and Phytopathology
%@ 1026-5007
%D 2004

[Download]