علوم کشاورزی و منابع طبیعی, سال (2004-9)

عنوان : ( تعيين آستانه خسارت اقتصادي علف هاي هرزسوروف (Echinocloa crus-galli) و تاج خروس (Amaranthus retrofl )

نویسندگان: محمدحسن راشدمحصل ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202320,
author = {راشدمحصل, محمدحسن},
title = {تعيين آستانه خسارت اقتصادي علف هاي هرزسوروف (Echinocloa crus-galli) و تاج خروس (Amaranthus retrofl},
journal = {علوم کشاورزی و منابع طبیعی},
year = {2004},
month = {September},
issn = {1028-3099},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعيين آستانه خسارت اقتصادي علف هاي هرزسوروف (Echinocloa crus-galli) و تاج خروس (Amaranthus retrofl
%A راشدمحصل, محمدحسن
%J علوم کشاورزی و منابع طبیعی
%@ 1028-3099
%D 2004

[Download]