پژوهشهای زراعی ایران, سال (2003-5)

عنوان : ( مقايسه شاخص هاي رشدي و تجمع سديم و پتاسيم در هشت رقم مختلف گندم نان در شرايط تنش شوري )

نویسندگان: محمدحسن راشدمحصل , محمد کافی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202330,
author = {راشدمحصل, محمدحسن and کافی, محمد},
title = {مقايسه شاخص هاي رشدي و تجمع سديم و پتاسيم در هشت رقم مختلف گندم نان در شرايط تنش شوري},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2003},
month = {May},
issn = {۲۰۰۸-۱۴۷۲},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقايسه شاخص هاي رشدي و تجمع سديم و پتاسيم در هشت رقم مختلف گندم نان در شرايط تنش شوري
%A راشدمحصل, محمدحسن
%A کافی, محمد
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ ۲۰۰۸-۱۴۷۲
%D 2003

[Download]