پژوهشهای زراعی ایران, سال (2003-7)

عنوان : ( تأثير سه سيستم تاوب بر روي تنوع و پراكنش بانك بذر جوامع علف هاي هرز )

نویسندگان: محمدحسن راشدمحصل , محمد بنایان اول ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202331,
author = {راشدمحصل, محمدحسن and بنایان اول, محمد},
title = {تأثير سه سيستم تاوب بر روي تنوع و پراكنش بانك بذر جوامع علف هاي هرز},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2003},
month = {July},
issn = {2008-1472},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثير سه سيستم تاوب بر روي تنوع و پراكنش بانك بذر جوامع علف هاي هرز
%A راشدمحصل, محمدحسن
%A بنایان اول, محمد
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2003

[Download]