علوم و صنایع کشاورزی, سال (2005-3)

عنوان : ( اثر تناوب زراعي بر تركيب، تراكم و نحوه پراكنش گياهچه هاي علف هرز )

نویسندگان: محمدحسن راشدمحصل , مهدی نصیری محلاتی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202335,
author = {راشدمحصل, محمدحسن and نصیری محلاتی, مهدی},
title = {اثر تناوب زراعي بر تركيب، تراكم و نحوه پراكنش گياهچه هاي علف هرز},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2005},
month = {March},
issn = {1029-4791},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر تناوب زراعي بر تركيب، تراكم و نحوه پراكنش گياهچه هاي علف هرز
%A راشدمحصل, محمدحسن
%A نصیری محلاتی, مهدی
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2005

[Download]