افق دانش, سال (2004-3)

عنوان : ( بررسي اثر تجويز موضعي زجاجيه چشم گاو بر روند بهبود زخم هاي سوختگي ناشي از اسيد بر روي پوست خرگوش هاي )

نویسندگان: ناصر مهدوی شهری ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202349,
author = {مهدوی شهری, ناصر},
title = {بررسي اثر تجويز موضعي زجاجيه چشم گاو بر روند بهبود زخم هاي سوختگي ناشي از اسيد بر روي پوست خرگوش هاي},
journal = {افق دانش},
year = {2004},
month = {March},
issn = {1735-1855},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسي اثر تجويز موضعي زجاجيه چشم گاو بر روند بهبود زخم هاي سوختگي ناشي از اسيد بر روي پوست خرگوش هاي
%A مهدوی شهری, ناصر
%J افق دانش
%@ 1735-1855
%D 2004

[Download]