مطالعات ملی, دوره (4), شماره (2), سال (2003-7) , صفحات (65-104)

عنوان : ( اخبار ناصری و مظفری در باب حقایق افضل: بررسی مقایسه ای مشکله ی هویت در تاریخ نگاری قاجاریه )

نویسندگان: محسن خلیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تاریخ نویسی و تاریخ نگری و تاریخ نگاری سه گونه گزارش رخدادهای تاریخی است.

کلمات کلیدی

, هویت, تاریخ نگاری, قاجاریه, مشکله هویت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202408,
author = {خلیلی, محسن},
title = {اخبار ناصری و مظفری در باب حقایق افضل: بررسی مقایسه ای مشکله ی هویت در تاریخ نگاری قاجاریه},
journal = {مطالعات ملی},
year = {2003},
volume = {4},
number = {2},
month = {July},
issn = {1735-059x},
pages = {65--104},
numpages = {39},
keywords = {هویت، تاریخ نگاری، قاجاریه، مشکله هویت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اخبار ناصری و مظفری در باب حقایق افضل: بررسی مقایسه ای مشکله ی هویت در تاریخ نگاری قاجاریه
%A خلیلی, محسن
%J مطالعات ملی
%@ 1735-059x
%D 2003

[Download]