مطالعات تاریخی, سال (2005-7)

عنوان : ( آسيب شناسي و بازنمايي هويت ايراني در دو مكتوب مستشارالدوله و شادمان )

نویسندگان: محسن خلیلی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202409,
author = {خلیلی, محسن},
title = {آسيب شناسي و بازنمايي هويت ايراني در دو مكتوب مستشارالدوله و شادمان},
journal = {مطالعات تاریخی},
year = {2005},
month = {July},
issn = {2008-1537},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T آسيب شناسي و بازنمايي هويت ايراني در دو مكتوب مستشارالدوله و شادمان
%A خلیلی, محسن
%J مطالعات تاریخی
%@ 2008-1537
%D 2005

[Download]