حرکت, شماره (9), سال (2001-10) , صفحات (101-114)

عنوان : ( بررسی و مقایسه رضایت شغلی مدیران، کارمندان و استادان دانشگاه های تربیت بدنی کشور )

نویسندگان: حسن اسدی , مهدی طالب پور , سعید مرتضوی , انوشیروان کاظم نژاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش میزان رضایتمندی شغلی مدیران و سرپرستان , اعضای هیئت علمی و کارمندان شاغل در اداره های مختلف دانشکده های ترییت بدنی کشور مورد بررسی قرار گرفت.

کلمات کلیدی

, رضایت شغلی, اطلاعات جمعیت شناختی و دانشکده های تربیت بدنی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202419,
author = {حسن اسدی and طالب پور, مهدی and مرتضوی, سعید and انوشیروان کاظم نژاد},
title = {بررسی و مقایسه رضایت شغلی مدیران، کارمندان و استادان دانشگاه های تربیت بدنی کشور},
journal = {حرکت},
year = {2001},
number = {9},
month = {October},
issn = {1563-3306},
pages = {101--114},
numpages = {13},
keywords = {رضایت شغلی- اطلاعات جمعیت شناختی و دانشکده های تربیت بدنی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی و مقایسه رضایت شغلی مدیران، کارمندان و استادان دانشگاه های تربیت بدنی کشور
%A حسن اسدی
%A طالب پور, مهدی
%A مرتضوی, سعید
%A انوشیروان کاظم نژاد
%J حرکت
%@ 1563-3306
%D 2001

[Download]