مهندسی برق و الکترونیک ایران, سال (2005-5)

عنوان : On the discrete time, cost and quality trade-off problem ( On the discrete time, cost and quality trade-off problem )

نویسندگان: حامدرضا طارقیان ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202466,
author = {طارقیان, حامدرضا},
title = {On the discrete time, cost and quality trade-off problem},
journal = {مهندسی برق و الکترونیک ایران},
year = {2005},
month = {May},
issn = {1735-7152},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T On the discrete time, cost and quality trade-off problem
%A طارقیان, حامدرضا
%J مهندسی برق و الکترونیک ایران
%@ 1735-7152
%D 2005

[Download]