پژوهشهای زراعی ایران, دوره (3), شماره (1), سال (2005-5) , صفحات (69-80)

عنوان : ( اثرات فیزیولوژیک تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلایکول بر جوانه‌زنی ژنوتیپ‌های عدس )

نویسندگان: محمد کافی , احمد نظامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خشکی رایج در مناطق دیم کشور یکی از عوامل محدود کننده رشد و عملکرد عدس می باشد. این مطالعه با هدف بررسی اثر تنش خشکی در مرحله جوانه زنی ژنوتیپ های عدس بصورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با 12 ژنوتیپ (MLC 313, MLC 245, MLC 232, MLC 191, MLC 187, MLC 183, MLC 179, MLC 129, MLC 80, MLC 40, MLC 13, MLC 4) و 5 سطح خشکی (صفر، 4-، 8-، 12- و 16- بار) در 3 تکرار انجام شد. بین پتانسیل های آب خاک در مورد همه صفات اندازه گیری شد تفاوت معنی دار مشاهده گردید (p<0.01). با کاهش پتانسیل آب، درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه، طول ساقه چه، وزن خشک ریشه چه، وزن خشک ساقه چه کاهش یافت. ژنوتیپ ها نیز در مورد تمام صفات به جز نسبت طول ریشه چه به ساقه چه و نسبت وزن خشک ریشه چه به ساقه چه با هم تفاوت معنی داری داشتند (p<0.01). نتایج نشان داد که جهت ارزیابی تحمل ژنوتیپ های عدس به تنش خشکی در مرحله جوانه زنی بهترین صفت طول ساقه چه و بهترین سطوح تنش، سطوح 8- و 12- بار می باشند.

کلمات کلیدی

, پلی اتیلن گلایکول, تنش خشکی , جوانه زنی, عدس.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202638,
author = {کافی, محمد and نظامی, احمد},
title = {اثرات فیزیولوژیک تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلایکول بر جوانه‌زنی ژنوتیپ‌های عدس},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2005},
volume = {3},
number = {1},
month = {May},
issn = {2008-1472},
pages = {69--80},
numpages = {11},
keywords = {پلی اتیلن گلایکول، تنش خشکی ، جوانه زنی، عدس.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثرات فیزیولوژیک تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلایکول بر جوانه‌زنی ژنوتیپ‌های عدس
%A کافی, محمد
%A نظامی, احمد
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2005

[Download]