جغرافیا و توسعه ناحیه ای, شماره (3), سال (2004-10) , صفحات (29-44)

عنوان : ( ارزیابی اثرات پدیده ENSO بر رژیم بارش در استان خراسان )

نویسندگان: کوروش احترامیان , علیرضا شهاب فر , امین علیزاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از مهمترین نشانه های هواشناسی که در مقیاس جهانی بر فراسنجهای آب و هوایی در مناطق مختلف کره زمین تاثیر میگذارد، پدیده ENSO یا النینو- نوسانات جنوبی است. نوسانات این پدیده باعث ایجاد نوسانات معنیداری در وضعیت بارش و دمای برخی نقاط کره زمین می شود. در این پژوهش به منظور بررسی میزان ارتباط تغییر آب و هوا با پدیده ENSO و ارتباط آن با تغییرات فراسنجهای آب و هوایی و امکان پیش بینی وقوع خشکسالی در استان خراسان ،ابتدا با استفاده از رابطه همبستگی سالانه و فصلی شاخص نوسانات جنوبی (SOI) با داده های بارش به دست آمده و سپس به منظور مطالعه دقیقتر نحوه تاثیر پدیده ENSO بر نحوه تغییرات بارش مناطق مختلف استان خراسان ، نقشه های پهنه بندی مربوط ترسیم شد. به طور کلی میتوان نتیجه گرفت بارش کلیهمناطق استان (به ویژه نوار مرکزی و تا حدودی شمالی) نسبت به پدیده ENSO واکنش معنیداری نشان میدهند. به عبارت دیگر میانگین ضرایب همبستگی بارش با مقادیر SOI به طور سالانه و فصلی منفی است، یعنی با افزایش مقادیر SOI ، مقادیر بارش در سطح استان خراسان در فصول و سالهای مختلف کاهش مییابد.بنابراین در مناطق مختلف استان خراسان در زمان فعالیت فاز منفی ENSO (شرایط النینو)، تغییرات بارش به صورت افزایشی می باشدو این شرایط را میتوان با دگرگونی الگوی وقوع پدیده ENSO در سطح جهان مرتبط دانست.

کلمات کلیدی

, تغییر آب و هوا, انسو, النینو, رژیم بارش, استان خراسان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202641,
author = {کوروش احترامیان and علیرضا شهاب فر and علیزاده, امین},
title = {ارزیابی اثرات پدیده ENSO بر رژیم بارش در استان خراسان},
journal = {جغرافیا و توسعه ناحیه ای},
year = {2004},
number = {3},
month = {October},
issn = {2008-1391},
pages = {29--44},
numpages = {15},
keywords = {تغییر آب و هوا، انسو، النینو، رژیم بارش، استان خراسان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی اثرات پدیده ENSO بر رژیم بارش در استان خراسان
%A کوروش احترامیان
%A علیرضا شهاب فر
%A علیزاده, امین
%J جغرافیا و توسعه ناحیه ای
%@ 2008-1391
%D 2004

[Download]