پژوهش های اقتصادی ایران, سال (2006-3)

عنوان : ( ارزیابی کارایی هزینه شرکت‌های توزیع برق در استان خراسان (نگرش مرزی تصادفی) )

نویسندگان: محمدعلی فلاحی , وحیده احمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله تابع هزینه و کارایی هزینه شرکت های توزیع برق در استان خراسان و در چارچوب الگوی خطای ترکیبی مرزی بتیس و کوئلی (1992) با استفاده از روش حداکثر راستنمایی برآورد شده است. برای این منظور از داده های تلفیقی 4 شرکت توزیع برق استان خراسان طی دوره زمانی 1372-1381 استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که ضریب بار و تراکم مشترکین رابطه ای منفی و حجم الکتریسیته تحویلی به مشترکین رابطه ای مثبت با هزینه شرکت های توزیع برق در این استان دارند. علاوه براین ضرایب برآوردی الگوی هزینه، عدم وجود صرفه جویی های ناشی از مقیاس را در شرکت ها ی مزبور نشان می دهد. میانگین مقادیر کارایی هزینه برآورد شده شرکت های توزیع برق در استان خراسان 98/3 می باشد که درجه بالایی از عدم کارایی را در تخصیص هزینه این شرکت ها نشان می دهد.

کلمات کلیدی

, تابع مرزی تصادفی, بازدهی نسبت به مقیاس, کارایی هزینه, شرکت های توزیع برق, استان خراسان .
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202646,
author = {فلاحی, محمدعلی and احمدی, وحیده},
title = {ارزیابی کارایی هزینه شرکت‌های توزیع برق در استان خراسان (نگرش مرزی تصادفی)},
journal = {پژوهش های اقتصادی ایران},
year = {2006},
month = {March},
issn = {1726-0728},
keywords = {تابع مرزی تصادفی، بازدهی نسبت به مقیاس، کارایی هزینه، شرکت های توزیع برق، استان خراسان .},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی کارایی هزینه شرکت‌های توزیع برق در استان خراسان (نگرش مرزی تصادفی)
%A فلاحی, محمدعلی
%A احمدی, وحیده
%J پژوهش های اقتصادی ایران
%@ 1726-0728
%D 2006

[Download]