ادب و زبان فارسی, دوره (41), شماره (67), سال (2006-3) , صفحات (41-67)

عنوان : ( اسباب ظهور ادب عربی در خراسان )

نویسندگان: سیدمحمدباقر حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202649,
author = {حسینی, سیدمحمدباقر},
title = {اسباب ظهور ادب عربی در خراسان},
journal = {ادب و زبان فارسی},
year = {2006},
volume = {41},
number = {67},
month = {March},
issn = {1727-2106},
pages = {41--67},
numpages = {26},
keywords = {پس از آنکه قوم عرب سلطه سیاسی خویش را به بهانه اسلام بر ملت ایران تحمیل نمودزبان عربی نیز جای خود را در میا طبقات مختلف مردم مخصوصا شیفتگان تعالیم اسلام که منادی وحدت،برابری،عدالت و مساوات بود گشود به طوری که کمتر آثار علمی،تاریخی دینی و اخلاقی را می توتن یافت که در طول پنج قرن نخست اسلام در این دیار به زبان عربی تألیف نشده و یا متأثر از زبان و ادبیات عربی نبوده باشد در این گفتار سعی بر آن شده است تا چگونگی ورود زبان عربی به خراسان بزرگ و عوامل مۀثر در استمرار حضور این زبان در این دیار پهناور مورد بررسی قرار گیرد.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اسباب ظهور ادب عربی در خراسان
%A حسینی, سیدمحمدباقر
%J ادب و زبان فارسی
%@ 1727-2106
%D 2006

[Download]