علوم دانشگاه تهران, شماره (2), سال (2006-8)

عنوان : ( اطلاعات مغناطیسی - ردیاب کانسار ماسیوسولفید پلی متال تکنار )

نویسندگان: آزاده ملکزاده شفارودی , محمدحسن کریم پور , محمدرضا حیدریان شهری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کانسار ماسیوسولفید پلی متال تکنار در 28 کیلومتری شمال غربی شهرستان بردسکن (استان خراسان رضوی) دریک پنجره تکتونیکی بین دو گسل مهم و فعال درونه و تکنار و در میان سری سنگهای شیستی با سن احتمالی اردویسین قرار گرفته است.کانی سازی طی زمان قطعه قطعه شده و از موقعیت اولیه خود نیز جابجا شده است. چهار زون کانی سازی شده تحت عنوان تک I، II، III و IV شناسایی شده است. هدف این طرح شناسایی و معرفی روش مناسب اکتشافات ژئوفیزیکی به منظور کشف ذخایر پنهان ماسیو سولفید در سازند تکنار است. مطالعه کانی شناسی نمونه های برداشت شده سطحی و داخل تونل های قدیمی در تک I و II مقادیر متغیر 5 تا 65 درصد مگنتیت را همراه با کانی سازی سولفیدی نشان می دهد. سنگ همراه کانی سازی که بخشی از سازند تکنار است، فاقد مگنتیت می باشد. بنابراین اختلاف شدید بین مقدار مگنتیت در کانسار و سنگ همراه روش مغناطیس سنجی را برای ردیابی کانسار ماسیوسولفید پلی متال تکنار ایده آل می سازد. حساسیت مغناطیسی اندازه گیری شده بر روی نمونه های شیست به عنوان سنگ همراه در مقایسه با نمونه های حاوی کانی سازی نشان می دهد که اولی 1000برابر کوچکتر از دومی است. این اختلاف بین کانی سازی توده ای وسنگ همراه 10000 برابر بوده و در نتیجه ارتباط مستقیم آنومالی مغناطیسی با کانی سازی را نشان می دهد. شدت کل میدان مغناطیسی (TMI) با مجموع 10 خط برداشت در 300 نقطه در تک I، II و IV از کانسار ماسیوسولفید پلی متال تکنار اندازه گیری شد. این داده های مغناطیس زمینی آنومالی های مغناطیسی بسیار مشخصی را روی کانی سازی آشکار در تک I و II نشان می دهند. آنومالی های مغناطیسی مشابه ایی مانند تک I و II در مناطقی از تک IV که کانی سازی در سطح دیده نمی شود، مشاهده شد. تفسیر کمی آنومالی مغناطیسی اندازه گیری شده در تک I با فرض مولفه باقیمانده صفر، محدود کردن عمق بالای منبع ایجاد کننده آنومالی در سطح زمین بر اساس شواهد صحرایی و همچنین حساسیت مغناطیسی محدود شده بین متوسط مقادیر اندازه گیری شده، گسترش عمق منبع را تا 147 متر نشان می دهد. مقایسه آنومالی مغناطیسی به دست آمده در تک I از این تحقیق با آنومالی IP گزارش شده کار قبلی نشان می دهد که این دو آنومالی از نظر مکانی هم آهنگی داشته، اما اولی دارای وسعت و دامنه بیشتری نسبت به دومی است. با در نظر گرفتن هزینه بالا تر روش IP، روش مغناطیس سنجی که ارزان ترین، قطعی ترین و ایده آل ترین روش ژئوفیزیکی برای ردیابی کانسار ماسیوسولفید پلی متال تیپ تکناراست در کل سازند تکنار پیشنهاد می شود.

کلمات کلیدی

, حساسیت مغناطیسی , شدت کل میدان مغناطیسی , ماسیوسولفید و پلی متال , کانسار تکنار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202651,
author = {ملکزاده شفارودی, آزاده and کریم پور, محمدحسن and حیدریان شهری, محمدرضا},
title = {اطلاعات مغناطیسی - ردیاب کانسار ماسیوسولفید پلی متال تکنار},
journal = {علوم دانشگاه تهران},
year = {2006},
number = {2},
month = {August},
issn = {1016-1058},
keywords = {حساسیت مغناطیسی ;شدت کل میدان مغناطیسی ;ماسیوسولفید و پلی متال ;کانسار تکنار},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اطلاعات مغناطیسی - ردیاب کانسار ماسیوسولفید پلی متال تکنار
%A ملکزاده شفارودی, آزاده
%A کریم پور, محمدحسن
%A حیدریان شهری, محمدرضا
%J علوم دانشگاه تهران
%@ 1016-1058
%D 2006

[Download]