علوم و صنایع کشاورزی, سال (2006-9)

عنوان : ( القای جنین در کشت تعلیقی سلولی نخود (Cicer arietinum L) و بررسی تغییرات احتمالی در تعداد کروموزومها )

نویسندگان: محمد زارع مهرجردی , عبدالرضا باقری , عباس صفرنژاد , سعیدرضا وصال ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور القای جنین در کشت تعلیقی سلولی نخود (Cicer arietinum L) ، تاثیر اکسینهای 2،4-D و NAA با غلظت 2/0 میلی گرم در لیتر و غلظت‌های مختلف Kin (0/5 ، 1 و 2 میلی گرم در لیتر) و مقدار ثابت 2/0 میلی گرم در لیتر BAP در شکل گیری ساختارهای جنینی در چهار ژنوتیپ MCC283 , MCC252 , MCC505 , MCC99 مورد ارزیابی قرار گرفت . همچنین تغییرات احتمالی در تعداد کروموزومها با بهره‌گیری از تکنیک فلوسیتومتری در بخشی از ساختارهای جنینی القا شده در محیط کشت تعلیقی مورد مطالعه قرار گرفت ...

کلمات کلیدی

, تغییرات کروموزومی , کشت تعلیقی سلولی , فلوسیتومتری , نخود
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202653,
author = {زارع مهرجردی, محمد and باقری, عبدالرضا and عباس صفرنژاد and وصال, سعیدرضا},
title = {القای جنین در کشت تعلیقی سلولی نخود (Cicer arietinum L) و بررسی تغییرات احتمالی در تعداد کروموزومها},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2006},
month = {September},
issn = {1029-4791},
keywords = {تغییرات کروموزومی ، کشت تعلیقی سلولی ، فلوسیتومتری ، نخود},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T القای جنین در کشت تعلیقی سلولی نخود (Cicer arietinum L) و بررسی تغییرات احتمالی در تعداد کروموزومها
%A زارع مهرجردی, محمد
%A باقری, عبدالرضا
%A عباس صفرنژاد
%A وصال, سعیدرضا
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2006

[Download]