علوم کشاورزی و منابع طبیعی, سال (2005-8)

عنوان : ( برآورد پارامترهای ارثی برای صفات وزن در گوسفند بلوچی )

نویسندگان: مجتبی حسن پور , فریدون افتخارشاهرودی , رضا ولی زاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جهت انجام این تحقیق از 5913 رکورد گوسفند بلوچی که در مرکز اصلاح نژاد دام شمال شرق کشور (عباس آباد) جمع آوری شده بود، استفاده گردید. صفات مورد مطالعه شامل وزن تولد، وزن سه ماهگی، وزن شش ماهگی، وزن نه ماهگی و وزن یک سالگی بودند. هر یک از این صفات با شش مدل مختلف نرم افزار DFREML مورد بررسی قرار گرفتند. جهت برآورد پارامترهای ارثی از روش حداکثر درستنمایی محدود شده (REML) در قالب مدل دام استفاده گردید. عوامل ثابت موثر بر روی این صفات شامل اثرات سن میش، جنسیت، نوع تولد، سال و ماه تولد بود. برای تصحیح رکوردها از یک متغیر کمکی به صورت تعداد روزهای بین تولد تا روز رکوردگیری صفت مربوطه استفاده شد. وراثت پذیری های مستقیم بر اساس بهترین مدل برای صفات وزن تولد (0.033) 0.14، وزن سه ماهگی (0.045)0.28، وزن شش ماهگی (0.05)0.25، وزن نه ماهگی (0.052)0.28 و وزن یک سالگی (0.055) 0.33 برآورد گردید.

کلمات کلیدی

, پارامتر . ارثی , گوسفند بلوچی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202656,
author = {مجتبی حسن پور and افتخارشاهرودی, فریدون and ولی زاده, رضا},
title = {برآورد پارامترهای ارثی برای صفات وزن در گوسفند بلوچی},
journal = {علوم کشاورزی و منابع طبیعی},
year = {2005},
month = {August},
issn = {1028-3099},
keywords = {پارامتر . ارثی ، گوسفند بلوچی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T برآورد پارامترهای ارثی برای صفات وزن در گوسفند بلوچی
%A مجتبی حسن پور
%A افتخارشاهرودی, فریدون
%A ولی زاده, رضا
%J علوم کشاورزی و منابع طبیعی
%@ 1028-3099
%D 2005

[Download]