تحقیقات منابع آب ایران, دوره (2), شماره (1), سال (2006-3) , صفحات (45-53)

عنوان : ( برآورد بارندگی حداکثر 24 ساعته به روش چند ایستگاهی )

نویسندگان: حجت رضایی پژند , بیژن قهرمان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هرشفیلد برآورد بارندگی حداکثر محتمل (PMP ) رادر سال1961 به روش آماری پایه ریزی کرده است. این پژوهشگر روش اصلاح شده ای را برای 2645 ایستگاه با مطا لعة بارندگی حداکثر 24 ساعتة ارائه داده است. در سال‌های بعد بارندگی‌هائی رخ داد که بیش از PMP محاسبه شده به این روش است. در نتیجه روش هرشفیلد به زیر سؤال رفت. الیاسون روش چند ایستگاهی را در سال 1997 ارائه داد. این روش از ادغام آمار کلیة ایستگاه های هم اقلیم یک منطقه استفاده می کند، زیرا PMP می تواند در هر نقطة این منطقه رخ دهد. بنیان ریاضی روش به توزیع گامبل نوع1 و توزیعهای منشعب از آن وابسته است. الیاسن پارامترها را تنها به روش گشتاورهای معمولی برآورد کرده و PMP را با این برآورد به دست آورده است. در مقالة حاضر برای برآورد پارامترها از سه روش برآورد دیگر به نامهای حداکثر درستنمائی، حداکثر آنتروپی و گشتاورهای وزن دار احتمالی نیز استفاده شده است. برای مقایسه روشهای برآورد از آمار41 ایستگاه باران سنج هم اقلیم شمال خراسان استفاده شده. آزمونها ی آماری برتری روش درست نمائی را نسبت به روش گشتاوری نشان می دهد. علاوه بر این، PMP این ایستگاه ها نیز به روش اصلاح شدة هرشفیلد محاسبه و نتیجه با روش چند ایستگاهی مقایسه شده است. نتایج به دست آمده برتری و ثبات روش چند ایستگاهی را تأیید می کند.

کلمات کلیدی

, حداکثر بارش محتمل, چند ایستگاهی, توزیع مقادیر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202658,
author = {حجت رضایی پژند and قهرمان, بیژن},
title = {برآورد بارندگی حداکثر 24 ساعته به روش چند ایستگاهی},
journal = {تحقیقات منابع آب ایران},
year = {2006},
volume = {2},
number = {1},
month = {March},
issn = {1735-2347},
pages = {45--53},
numpages = {8},
keywords = {حداکثر بارش محتمل، چند ایستگاهی، توزیع مقادیر حدی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T برآورد بارندگی حداکثر 24 ساعته به روش چند ایستگاهی
%A حجت رضایی پژند
%A قهرمان, بیژن
%J تحقیقات منابع آب ایران
%@ 1735-2347
%D 2006

[Download]