دانش و توسعه, سال (2005-9)

عنوان : ( برررسی عوامل مؤثر بر تقاضای پول در اقتصاد ایران با تأکید بر نرخ ارز (کاربرد الگوی ARDL) )

نویسندگان: محمدعلی فلاحی , ابراهیم نگهداری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای پول با تاکید بر نرخ ارز( به عنوان عامل تعیین کننده )، الگوی تقاضای پول ایران با روش خود بازگشت با وقفه های توزیعی (ARDL) و با استفاده از داده های سالانه 1381- 1338و نیز فصلی (4)1381- (1) 1367 برآورد شده است. نتایج نشان دهنده وجود کشش درآمدی مثبت تقاضای پول (M2) است و رابطه معنی دار ومعکوس میان تقاضای پول ونرخ ارزدر اقتصاد ایران، تاییدی بر اثر جانشینی می باشد. همچنین وجود رابطه معنی دار و معکوس میان تقاضای پول با نرخ تورم و جانشین های آن مانند شاخص بهای مسکن حاکی از آن است که به دلیل فقدان بازار های مالی مناسب در ایران، نرخ تورم را می توان به عنوان متغیر مناسب برای هزینه فرصت نگهداری پول محسوب نمود. مقایسه مقادیر کششهای کوتاه مدت و بلند مدت، دلالت بر بزرگتر بودن آنها در بلند مدت دارد که علت را می توان در وجود زمان بیشتر جهت تعدیل به سوی تعادل بلند مدت دانست.

کلمات کلیدی

, تقاضای پول , نرخ تورم , نرخ ارز , بازار سیاه , الگوی خود بازگشت با وقفه های توزیعی (ARDL), ایران.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202660,
author = {فلاحی, محمدعلی and نگهداری, ابراهیم},
title = {برررسی عوامل مؤثر بر تقاضای پول در اقتصاد ایران با تأکید بر نرخ ارز (کاربرد الگوی ARDL)},
journal = {دانش و توسعه},
year = {2005},
month = {September},
issn = {2008-1456},
keywords = {تقاضای پول ، نرخ تورم ، نرخ ارز ، بازار سیاه ، الگوی خود بازگشت با وقفه های توزیعی (ARDL)، ایران.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T برررسی عوامل مؤثر بر تقاضای پول در اقتصاد ایران با تأکید بر نرخ ارز (کاربرد الگوی ARDL)
%A فلاحی, محمدعلی
%A نگهداری, ابراهیم
%J دانش و توسعه
%@ 2008-1456
%D 2005

[Download]