علوم آب و خاک, دوره (10), شماره (2), سال (2006-3) , صفحات (191-202)

عنوان : ( بررسی اثر فشار بر کارایی و گرفتگی غشاء در عمل فراپالایش شیر )

نویسندگان: سیدمحمدعلی رضوی , سید علی مرتضوی , سیدمحمود موسوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق اثر تغییرات اختلاف فشار عملیاتی (TMP) بر کاهش شار ناشی از مقاومت‌های قطبش غلظت و جذب سطحی (گرفتگی)‌ و همچنین درصد دفع پروتئین در طی اولترافیلتراسیون شیر پس چرخ بازسازی شده مورد بررسی قرار گرفته است. برای انجام آزمایشات از یک سیستم پایلوتی مجهز به مدول حلزونی مارپیچی با غشاء پلی‌سولفن آمید استفاده شده است. استراتژی علمی سه مرحله‌ای بر مبنای مدل سه پارامتر‌ی مقاومت متوالی (جذب – لایه مرزی) برای تعیین اثر مقاومت‌های هیدرولیکی غشاء، قطبش غلظت و مقاومت گرفتگی بر کاهش شار به کار گرفته شده است . نتایج نشان می دهد افزایش TMP تاثیری بر مقادیر کاهش شا ر نسبی کل نداشت، اما در هر TMP کاهش شار عمدتاً به دلیل قطبش غلظت اتفاق می‌افتد و گرفتگی سهم بسیار کمی در کاهش شار داشت، در حالیکه پاسخ دینامیکی کاهش شار ثابت کرد افزایش مقدار کاهش شار نسبی کل در طی عملیات به دلیل گرفتگی است. نتایج تاثیر TMP بر مقاومت‌ها نشان داد که با افزایشTMP مقاومت هیدرولیکی کل و مقاومت گرفتگی برگشت‌پذیر افزایش می‌یابند، اما مقاومت ذاتی غشاء و مقاومت گرفتگی برگشت ناپذیر بدون تغییر باقی می‌مانند. از پاسخ دینامیکی مقاومت هیدرولیکی کل نتیجه گرفته شد که افزایش مقاومت کل در طول زمان عملیات نتیجه افزایش هر دو نوع مقاومت گرفتگی برگشت‌پذیر و برگشت ناپذیر است. افزایش TMP و یا گذشت زمان عملیات تاثیر چندانی بر درصد دفع پروتئین‌ها نداشته است و تنها باعث افزایش آن به میزان 4-1 درصد می‌شود.

کلمات کلیدی

, شیر, اولترافیلتراسیون, قطبش غلظت, گرفتگی, مدل مقاومت متوالی, شا ر, درصد دفع (بازداری)
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202663,
author = {رضوی, سیدمحمدعلی and مرتضوی, سید علی and موسوی, سیدمحمود},
title = {بررسی اثر فشار بر کارایی و گرفتگی غشاء در عمل فراپالایش شیر},
journal = {علوم آب و خاک},
year = {2006},
volume = {10},
number = {2},
month = {March},
issn = {۲۴۷۶-۳۵۹۴},
pages = {191--202},
numpages = {11},
keywords = {شیر، اولترافیلتراسیون، قطبش غلظت، گرفتگی، مدل مقاومت متوالی، شا ر، درصد دفع (بازداری)},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر فشار بر کارایی و گرفتگی غشاء در عمل فراپالایش شیر
%A رضوی, سیدمحمدعلی
%A مرتضوی, سید علی
%A موسوی, سیدمحمود
%J علوم آب و خاک
%@ ۲۴۷۶-۳۵۹۴
%D 2006

[Download]