علوم دامی ایران, شماره (2), سال (2006-3) , صفحات (273-280)

عنوان : ( بررسی اثرات جایگزینی پروتئین پودر ماهی توسط پودر خون در در عملکرد جوجه های گوشتی )

نویسندگان: علی نبی زاده , حسن نصیری مقدم , فریدون افتخارشاهرودی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بمنظور بررسی اثرات جایگزینی پروتئین پودر ماهی توسط پودر خون در جیره جوجه های گوشتی، آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی به روش فاکتوریل با دو متغیر سطوح جایگزینی (75, 50, 25, 0 و 100 درصد جایگزینی پروتئین پودر ماهی با پودر خون) و سن اعمال تیمار (1 تا 56 روزگی و 21 تا 56 روزگی) اجرا شد. میزان پودر ماهی در جیره مراحل آغازین، رشد و پایانی به ترتیب 5, 7 و 3 درصد درنظر گرفته شد. شاخصهای مورد سنجش شامل اضافه وزن، مصرف غذا، ضریب تبدیل غذا، نسبت افزایش وزن به پروتئین مصرف شده، ترکیب شیمیایی لاشه و هزینه غذای مصرفی به ازای هر کیلوگرم اضافه وزن بودند. نتایج نشان داد که بیشترین مصرف غذا در سطح 25 درصد جایگزینی بود که با سایر تیمارها اختلاف معنی دار (P<0.05) داشت. افزایش سطح جایگزینی تا 75 درصـد، باعث اختلاف معنی دار (P>0.05) در میانگین اضافه وزن جوجه ها نشد، ولی در 100 درصد جایگزینی بطور معنی داری (P<0.05) میانگین اضافه وزن کاهش یافت. افزایش جایگزینی در سطوح 50 و 75 درصد باعث بهبود ضریب تبدیل و نسبت افزایش وزن به پروتئین مصرف شده گردید. اثر متقابل سطح جایگزینی و سن اعمال تیمار بر ضریب تبدیل غذا معنی دار بود. بطوریکه بهترین ضریب تبدیل غذا و کمترین هزینه غذای مصرفی به ازای هر کیلوگرم اضافه وزن در تیمار 50 درصد جایگزینی از روز اول مشاهده شد و هزینه غذای مصرفی به ازای هر کیلوگرم اضافه وزن در مقایسه با جیره شاهد 265 ریال کاهش یافت و این کاهش از نظر آماری معنی دار (P<0.05) بود.

کلمات کلیدی

, اضافه وزن , پودر خون , پودر ماهی , جوجه گوشتی , ضریب تبدیل غذا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202667,
author = {نبی زاده, علی and نصیری مقدم, حسن and افتخارشاهرودی, فریدون},
title = {بررسی اثرات جایگزینی پروتئین پودر ماهی توسط پودر خون در در عملکرد جوجه های گوشتی},
journal = {علوم دامی ایران},
year = {2006},
number = {2},
month = {March},
issn = {2008-4773},
pages = {273--280},
numpages = {7},
keywords = {اضافه وزن ، پودر خون ، پودر ماهی ، جوجه گوشتی ، ضریب تبدیل غذا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثرات جایگزینی پروتئین پودر ماهی توسط پودر خون در در عملکرد جوجه های گوشتی
%A نبی زاده, علی
%A نصیری مقدم, حسن
%A افتخارشاهرودی, فریدون
%J علوم دامی ایران
%@ 2008-4773
%D 2006

[Download]