علوم و صنایع کشاورزی, دوره (20), شماره (1), سال (2006-9)

عنوان : ( بررسی اقتصادی تولید شیر در واحدهای صنعتی (مطالعه موردی مؤسسه کنبیست آستان قدس رضوی) )

نویسندگان: محمود دانشورکاخکی , سیاوش دهقانیان قطب ابادی , علی اکبر سروری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بخش دامپروری همواره به عنوان یکی از مهمترین بخش های اقتصادی کشور مطرح بوده است. این بخش رابطه تنگاتنگی با بخش کشاورزی، درآمد خانوارهای روستایی و تغذیه در مناطق شهری و روستایی دارد. بنابراین مطالعه حاضر به بررسی پارامترهای اقتصادی واحدهای تولید کننده شیر گاو از جمله تعیین قیمت تمام شده، نقطه سربه سر تولید و قیمت و همچنین تعیین کارایی تولید شیر در دامداری صنعتی موسسه کنبیست آستان قدس رضوی می پردازد. بر اساس نتایج این مطالعه قیمت تمام شده شیر در ماه های مختلف سال در این دامداری متفاوت است ولی بطور میانگین در سال 82 قیمت تمام شده هر کیلو شیر 1822 ریال می باشد. میانگین سطح سر به سر تولید نیز 21.07 کیلوگرم در هر روز به ازای هر راس گاو می باشد. همچنین قیمت سر به سر هر کیلو شیر در ماه های مختلف با توجه به نوع و ترکیب هزینه ها متفاوت است ولی بطور متوسط 1774.27 ریال برآورد گردیده است. در این واحد در نقطه تولید 31 کیلوگرم به ازای هر راس گاو در روز هزینه نهایی برابر درآمد نهایی (قیمت محصول) می گردید. بنابراین حداکثر تولید هر گاو در یک روز نباید از این میزان تجاوز کند. همچنین در انتها کارایی ماه های مختلف سال های 81 و 82 بر اساس روش های COST-DEA, DEA و MALMQUIST مورد مقایسه قرار گرفتند.

کلمات کلیدی

بررسی اقتصادی تولید شیر در واحدهای صنعتی (مطالعه موردی مؤسسه کنبیست آستان قدس رضوی)
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202670,
author = {دانشورکاخکی, محمود and دهقانیان قطب ابادی, سیاوش and سروری, علی اکبر},
title = {بررسی اقتصادی تولید شیر در واحدهای صنعتی (مطالعه موردی مؤسسه کنبیست آستان قدس رضوی)},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2006},
volume = {20},
number = {1},
month = {September},
issn = {1029-4791},
keywords = {بررسی اقتصادی تولید شیر در واحدهای صنعتی (مطالعه موردی مؤسسه کنبیست آستان قدس رضوی)},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اقتصادی تولید شیر در واحدهای صنعتی (مطالعه موردی مؤسسه کنبیست آستان قدس رضوی)
%A دانشورکاخکی, محمود
%A دهقانیان قطب ابادی, سیاوش
%A سروری, علی اکبر
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2006

[Download]