علوم کشاورزی و منابع طبیعی, دوره (13), شماره (4), سال (2006-10) , صفحات (174-180)

عنوان : ( بررسی تأثیر افزایش بهره وری کشاورزی بر مهاجرت روستائیان در ایران )

نویسندگان: محمود دانشورکاخکی , سیاوش دهقانیان قطب ابادی , حسین کریم کشته , زهرا گلریز ضیائی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مطالعه به بررسی رابطه بین بهره برداری کشاورزی و مهاجرت روستاییان در ایران در دوره 1350 تا 1383 می پردازد. فرض اساسی این مطالعه این است که افزایش ارزش افزوده کشاورزی که در نتیجه انجام سرمایه گذاری به جا و مناسب در این بخش صورت می گیرد باعث افزاش درآمد سرانه روستایی و کاهش شکاف درآمدی روستا - شهر گردیده و در نتیجه میزان مهاجرت روستایی را کاهش می دهد. نتایج تحقیق این فرض را که بین مهاجرت و شکاف درآمدی شهری و روستایی رابطه مثبتی وجود دارد که تایید می نماید و بر سیاست کاهش میزان مهاجرت از طریق سرمایه گذاری دولت در مناطق روستایی و کشاورزی تاکید می ورزد.

کلمات کلیدی

, مهاجرت از روستا به شهر, بهره وری کشاورزی, ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202677,
author = {دانشورکاخکی, محمود and دهقانیان قطب ابادی, سیاوش and حسین کریم کشته and ضیائی, زهرا گلریز},
title = {بررسی تأثیر افزایش بهره وری کشاورزی بر مهاجرت روستائیان در ایران},
journal = {علوم کشاورزی و منابع طبیعی},
year = {2006},
volume = {13},
number = {4},
month = {October},
issn = {1028-3099},
pages = {174--180},
numpages = {6},
keywords = {مهاجرت از روستا به شهر، بهره وری کشاورزی، ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیر افزایش بهره وری کشاورزی بر مهاجرت روستائیان در ایران
%A دانشورکاخکی, محمود
%A دهقانیان قطب ابادی, سیاوش
%A حسین کریم کشته
%A ضیائی, زهرا گلریز
%J علوم کشاورزی و منابع طبیعی
%@ 1028-3099
%D 2006

[Download]