علوم و صنایع کشاورزی, دوره (20), شماره (2), سال (2006-3) , صفحات (55-61)

عنوان : ( بررسی چندشکلی ژنتیکی مکان ژنی BoLA-DRB3.2 در گاوهای نژاد نجدی ایران با استفاده از روش PCR-RFLP )

نویسندگان: محمدباقر منتظرتربتی , فاطمه منتظرتربتی , فریدون افتخارشاهرودی , محمدرضا نصیری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی چند شکلی (پلی مورفیسم) مکان ژنی BoLA - DRB3.2 در نژاد نجدی ، از 50 راس گوساله خونگیری شد . DNA ژنومی از 100 میکرولیتر خون استخراج و برای تعیین مقدار و خصوصیات آن از ژل آگارز 1 درصد و اسپکتروفتومتر استفاده شد . ناحیه چند شکل اگزون 2 مکان ژنی BoLA - DRB3.2 به طور 284 جفت باز با روش Nested - PCR در دو مرحله تکثیر و برای برش آنزیمی قطعات DNA تکثیر شده ، از سه آنزیم Bsty I ، Hae III ، RsaI استفاده شد . محصولات هضم شده ، توسط الکتروفورز بر روی ژل پلی آکریل آمید 8 درصد جدا و ژنوتیپ آنها پس از رنگ آمیزی با نیترات نقره تعیین شد ...

کلمات کلیدی

, چند شکلی , PCR-RFLP , BoLA - DRB3.2 , گاو نجدی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202689,
author = {منتظرتربتی, محمدباقر and منتظرتربتی, فاطمه and افتخارشاهرودی, فریدون and نصیری, محمدرضا},
title = {بررسی چندشکلی ژنتیکی مکان ژنی BoLA-DRB3.2 در گاوهای نژاد نجدی ایران با استفاده از روش PCR-RFLP},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2006},
volume = {20},
number = {2},
month = {March},
issn = {1029-4791},
pages = {55--61},
numpages = {6},
keywords = {چند شکلی ، PCR-RFLP ; BoLA - DRB3.2 ، گاو نجدی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی چندشکلی ژنتیکی مکان ژنی BoLA-DRB3.2 در گاوهای نژاد نجدی ایران با استفاده از روش PCR-RFLP
%A منتظرتربتی, محمدباقر
%A منتظرتربتی, فاطمه
%A افتخارشاهرودی, فریدون
%A نصیری, محمدرضا
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2006

[Download]