پژوهشهای زراعی ایران, دوره (2), شماره (1), سال (2004-9) , صفحات (1-14)

عنوان : ( بررسی خصوصیات مورفولوژیک ، عملکرد دانه و روغن کرچک در تراکم های مختلف گیاهی و فواصل مختلف آبیاری )

نویسندگان: پرویز رضوانی مقدم , جعفر نباتی , قدیر نوروزپور , علی اصغر محمدآبادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

باتوجه به نقش روغن کرچک در صنایع مختلف و همچنین محدودیت منابع آب و اثر آن بر ت ولید و عملکرد روغن کرچک، آزمایشی به منظور بررسی اثر فواصل آبیاری و تراکم بوته در واحد سطح بر عملکرد و اجزای عملکرد کرچک در قالب طرح کرت های خرد شده با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی انجام شد، بطوریکه در کرت های اصلی فواصل آبیاری با چهار سطح 3 و 2 بوته در متر مربع ) با چهار تکرار قرار ،4 ، (یک، دو، سه و چه ار هفته ) و در کرت های فرعی تراکم بوته با چهار سطح ( 5 گرفتند. صفات مورد مطالعه عبارت بودند از : ارتفاع بوته ، ارتفاع گل آذ ین، ارتفاع اولین گل آذ ین، تعداد گل آذ ین، تعداد شاخه های فرعی، تعداد کپسول در بوته ، تعداد دا نه در بوته، بیوماس در بوته، وزن هزاردانه ،عملکرد دانه ، شاخص برداشت، عملکرد روغن . نتایج حاصله نشان داد که تیمارهای مختلف آبیاری تاثیر معنی داری بر کلیه صفات مورد مطالعه بجز شاخص برداشت و درصدروغن ارتفاع بوته، وزن هزار دانه، عملکرد دانه، شاخص ب رداشت و درصد روغن تحت تاثیر تراکم های مختلف بوته در .(P≤0/ داشت( 01 1 تن در / واحد سطح قرار نگرفتند ولی تراکم تاثیر معنی داری بر روی صفات دیگر مورد مطالعه داشت . بیشترین عملکرد دانه ( 16 0 تن در هکتار ) در فاصله دور یک هفته آبیاری و کمترین آنها در فواصل آبیاری چهار هفته / هکتار) و عملکرد روغن کرچک ( 54 1 تن / مشاهده شد . در بین تیمارهای مورد آزمایش تراکم 4 بوته در متر مربع با فاصله دور آبیاری دو هفته بیشترین عملکرد دانه ( 4 0 تن در هکتار) را دارا بودند. / در هکتار) و عملکرد روغن (

کلمات کلیدی

, فواصل آبیاری, تراکم بوته, عملکرد روغن, درصد روغن, کرچک.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202691,
author = {رضوانی مقدم, پرویز and نباتی, جعفر and نوروزپور, قدیر and محمدآبادی, علی اصغر},
title = {بررسی خصوصیات مورفولوژیک ، عملکرد دانه و روغن کرچک در تراکم های مختلف گیاهی و فواصل مختلف آبیاری},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2004},
volume = {2},
number = {1},
month = {September},
issn = {2008-1472},
pages = {1--14},
numpages = {13},
keywords = {فواصل آبیاری، تراکم بوته، عملکرد روغن، درصد روغن، کرچک.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی خصوصیات مورفولوژیک ، عملکرد دانه و روغن کرچک در تراکم های مختلف گیاهی و فواصل مختلف آبیاری
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A نباتی, جعفر
%A نوروزپور, قدیر
%A محمدآبادی, علی اصغر
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2004

[Download]