تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی, دوره (38), شماره (3), سال (2005-12) , صفحات (1-11)

عنوان : ( بررسی رسائل بدیع الزمان از خلال تیمیمه الدهر )

نویسندگان: سیدمحمدباقر حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رشد و گسترش نثر فنی در خراسان قرن چهارم و طلوع ستاره ای پرفروغ به نام بدیع الزمان همدانی در این سرزمین پهناور ، که در ادب عربی و نثر فنی از جایگاهی بس ارجمند برخوردار است ، و اعتراف صریح یاقوت حموی ، ادیب و شرح حال نویس شهیر قرن ششم و هفتم ، در توجه ویژه ثعالبی به او و آثارش ، نگارنده را بر آن داشت تا به بیان خصوصیات رسائل بدیع و اغراض آن از خلال یتیمة الدهر ، که ارزنده ترین اثر ثعالبی است ، بپردازد و گوشه ای از سهم بزرگ خراسانیان را در رشد و تقویت ادب عربی به مشتاقان تاریخ و ادب این دیار ، نشان دهد .

کلمات کلیدی

, بدیع الزمان , رسائل , یتیمه الدهر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202693,
author = {حسینی, سیدمحمدباقر},
title = {بررسی رسائل بدیع الزمان از خلال تیمیمه الدهر},
journal = {تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی},
year = {2005},
volume = {38},
number = {3},
month = {December},
issn = {1735-1596},
pages = {1--11},
numpages = {10},
keywords = {بدیع الزمان ، رسائل ، یتیمه الدهر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی رسائل بدیع الزمان از خلال تیمیمه الدهر
%A حسینی, سیدمحمدباقر
%J تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی
%@ 1735-1596
%D 2005

[Download]