علوم و صنایع کشاورزی, سال (2005-5) , صفحات (161-171)

عنوان : ( بررسی علل افزایش فروش گندم به دولت در سال زراعی81-1380 )

نویسندگان: ناصر شاه نوشی فروشانی , سیاوش دهقانیان قطب ابادی , محمد قربانی , امید گیلانپور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در طی سال های اخیر فروش گندم به دولت یا به عبارت دیگر خرید گندم توسط دولت از کشاورزان رشد چشمگیری داشته است.این افزایش خرید را می توان از زوایای مختلف مورد بررسی قرار داد. در مطالعه حاضر برای شناخت دیدگاه گندمکاران خراسان درباره علل افزایش خرید گندم توسط دولت، از داده های مقطعی سال زراعی 81-1380 استفاده شد. دیدگاه کشاورزان درزمینه افزایش خرید گندم توسط دولت در 5 گروه شامل عوامل طبیعی، عوامل مدیریتی، عوامل سیاست گذاری، عوامل ناشی از شرایط حاکم بر بازار وعوامل ترویجی تقسیم بندی شد. تجزیه وتحلیل داده های مربوط به این عوامل که با استفاده ازآزمون خی دو انجام گرفت نشان داد که بارندگی های به موقع و کافی از مهمترین عوامل افزایش خرید گندم توسط دولت بوده است. از بین عوامل مدیریتی استفاده از کودهای شیمیایی و رعایت تناوب زراعی نقش موثری در افزایش تولید و به دنبال آن افزایش فروش گندم به دولت داشته است. از بین عوامل سیاستگذاری افزایش قیمت تضمینی خرید گندم و از بین عوامل حاکم بر بازار نیاز مالی کشاورزان مهمترین عوامل تاثیر گذاربر بر افزایش خرید گندم توسط دولت بوده است.

کلمات کلیدی

, گندم, خراسان, افزایش خرید
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202698,
author = {شاه نوشی فروشانی, ناصر and دهقانیان قطب ابادی, سیاوش and قربانی, محمد and امید گیلانپور},
title = {بررسی علل افزایش فروش گندم به دولت در سال زراعی81-1380},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2005},
month = {May},
issn = {1029-4791},
pages = {161--171},
numpages = {10},
keywords = {گندم، خراسان، افزایش خرید گندم.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی علل افزایش فروش گندم به دولت در سال زراعی81-1380
%A شاه نوشی فروشانی, ناصر
%A دهقانیان قطب ابادی, سیاوش
%A قربانی, محمد
%A امید گیلانپور
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2005

[Download]