علوم و صنایع کشاورزی, دوره (19), شماره (2), سال (2005-9) , صفحات (57-64)

عنوان : ( بررسی عوامل مؤثر بر ریسک تولید زیره آبی ودیم در استان خراسان )

نویسندگان: علی رضا کرباسی , محمود دانشورکاخکی , محمدحسین کریم کشته , زهرا نوری توپکانلو ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ریسک عامل مهم و موثر بر فرایند تصمیم گیری توسط زارعین بوده و تمایلات افراد نسبت به آن از عمده ترین عوامل پذیرش تکنولوژی جدید می باشد استفاده از تکنولوژی مدرن معمولا باعث تغییر پذیری در میزان محصول می شود هدف اصلی این تحقیق بررسی عوامل موثر بر ریسک تولید زیره آبی و دیم در استان خراسان با کمک تابع تصادفی تعمیم یافته و با استفاده از داده های مقطعی سال زارعی 79-1378 می باشد. نتایج حاصل نشان داد استفاده از بذرهای مرغوب سبب کاهش ریسک تولید زیره آبی و دیم می شود. کود شیمیایی اثر منفی بر ریسک تولید زیره آبی و هزینه شخم نیز اثر منفی بر ریسک تولید زیره دیم دارد. بنابراین مکانیزه نمودن اراضی و کاهش استفاده از نیروی کار غیر ماهر و سیاستهای اتخاذ شده در جهت افزایش استفاده از بذرهای مرغوب نه تنها سبب کاهش ریسک تولید می شود بلکه می تواند به پایداری کشاورزی در این استان کمک نماید.

کلمات کلیدی

, زیره سبز, ریسک تولید, تابع تولید تصادفی تعمیم یافته, ریسک گریزی, عدم حتمیت.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202700,
author = {کرباسی, علی رضا and دانشورکاخکی, محمود and محمدحسین کریم کشته and نوری توپکانلو, زهرا},
title = {بررسی عوامل مؤثر بر ریسک تولید زیره آبی ودیم در استان خراسان},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2005},
volume = {19},
number = {2},
month = {September},
issn = {1029-4791},
pages = {57--64},
numpages = {7},
keywords = {زیره سبز، ریسک تولید، تابع تولید تصادفی تعمیم یافته، ریسک گریزی، عدم حتمیت.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی عوامل مؤثر بر ریسک تولید زیره آبی ودیم در استان خراسان
%A کرباسی, علی رضا
%A دانشورکاخکی, محمود
%A محمدحسین کریم کشته
%A نوری توپکانلو, زهرا
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2005

[Download]