علوم کشاورزی و منابع طبیعی, دوره (13), شماره (4), سال (2006-10)

عنوان : ( بررسی و تحلیل کارآیی و بازاریابی زرشک کاران استان خراسان (مطالعه موردی: شهرستان قاینات) )

نویسندگان: سیاوش دهقانیان قطب ابادی , ناصر شاه نوشی فروشانی , یداله اذرین فر ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ایران از عمده ترین تولید کنندگان زرشک است. این محصول به طور گسترده در منطقه جنوب خراسان تولید می شود. هدف کلی از این مطالعه بررسی کارآیی فنی و بازاریابی زرشک کاران استان خراسان می باشد. داده ها و اطلاعات مورد نیاز در این مطالعه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی و با تکمیل پرسشنامه و همچنین مصاحبه با عمده فروشان و خرده فروشان زرشک و به صورت مقطعی در بهار سال 1381 جمع آوری شد. به منظور تخمین کارآیی فنی زرشک کاران تابع تولید مرزی تصادفی آنها به کار گرفته شد. حاشیه های بازاریابی، خرده فروشی، عمده فروشی و کارایی بازاریابی محاسبه و مسیر بازاریابی نیز مشخص شد. نتایج نشان داد که امکان افزایش کارآیی فنی زرشک کاران از طریق کاهش فاصله بین زرشک کاران دارای بالاترین کارآیی و دیگر بهره برداران وجود دارد. حاشیه های بازاریابی، خرده فروشی، عمده فروشی یک کیلوگرم زرشک خشک به ترتیب 4000، 1000 و 3000 ریال به دست آمد. کارآیی بازاریابی زرشک معادل 32 درصد است که نشان می دهد بازاریابی این محصول از کارآیی کافی برخوردار نمی باشد.

کلمات کلیدی

, زرشک, کارآیی فنی, حاشیه بازاریابی, کارآیی بازاریابی, استان خراسان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202714,
author = {دهقانیان قطب ابادی, سیاوش and شاه نوشی فروشانی, ناصر and اذرین فر, یداله},
title = {بررسی و تحلیل کارآیی و بازاریابی زرشک کاران استان خراسان (مطالعه موردی: شهرستان قاینات)},
journal = {علوم کشاورزی و منابع طبیعی},
year = {2006},
volume = {13},
number = {4},
month = {October},
issn = {1028-3099},
keywords = {زرشک، کارآیی فنی، حاشیه بازاریابی، کارآیی بازاریابی، استان خراسان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی و تحلیل کارآیی و بازاریابی زرشک کاران استان خراسان (مطالعه موردی: شهرستان قاینات)
%A دهقانیان قطب ابادی, سیاوش
%A شاه نوشی فروشانی, ناصر
%A اذرین فر, یداله
%J علوم کشاورزی و منابع طبیعی
%@ 1028-3099
%D 2006

[Download]