علوم کشاورزی و منابع طبیعی, دوره (13), شماره (5), سال (2006-3) , صفحات (18-28)

عنوان : ( بررسی و مقایسه تبخیر - تعرق بر آورده شده از تشت تبخیر با مقادیر ETO روش استاندارد در منطقه گرگان )

نویسندگان: حسین شریفان , بیژن قهرمان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تبخیر-تعرق گیاه مرجع (ETo) یکی از فراسنج های اساسی در طراحی سیستم های آبیاری می باشد. این فراسنج به روش مستقیم (لایسیمتری) اندازه گیری و یا به طور غیرمستقیم (معادلات تجربی) برآورد می شود. در شرایط عدم دسترسی به داده های دقیق لایسیمتری می توان از روش فائو -پنمن-مانتیث (F-P-M) به عنوان روش استانداردٰ جهت ارزیابی نتایج سایر روش های تجربی استفاده نمود. بنابراین در تحقیق حاضر با استفاده از داده های تشت تبخیر ایستگاه هواشناسی گرگان؛ مقادیر ETo محاسبه و نتایج آن با مقادیر ETo روش استاندارد مقایسه گردید. برای محاسبه ETo باید ضریب تشت را در مقادیر تبخیر از تشت ضرب نمود. در این تحقیق با استفاده از معادله های گوناگون نظیر کونیکا؛ آلن-پروت؛ اشنایدر؛ اشنایدر اصلاح شده و اورنگ مقادیر ضریب تشت محاسبه و پس از ضرب در داده های روزانه تبخیر از تشت؛ مقادیر ETo روزانه برآورد گردید. بررسی های رگرسیونی و آماری نشان داد که از روش های اورنگ و اشنایدر اصلاح شده برای برآورد مقادیر ETo روزانه و از روش های کونیکا و اشنایدر اصلاح شده و آلن-پروت برای تخمین مقادیر ETo 10 روزه و از روش های اشنایدر اصلاح شده و کونیکا برای محاسبه ETo ماهانه در منطقه مطالعاتی و سایر مناطقی که دارای این اقلیم هستند؛ می توان استفاده نمود.

کلمات کلیدی

, تبخیر, تعرق گیاه مرجع؛ تشت تبخیر؛ ضریب تشت؛ گرگان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202715,
author = {حسین شریفان and قهرمان, بیژن},
title = {بررسی و مقایسه تبخیر - تعرق بر آورده شده از تشت تبخیر با مقادیر ETO روش استاندارد در منطقه گرگان},
journal = {علوم کشاورزی و منابع طبیعی},
year = {2006},
volume = {13},
number = {5},
month = {March},
issn = {1028-3099},
pages = {18--28},
numpages = {10},
keywords = {تبخیر-تعرق گیاه مرجع؛ تشت تبخیر؛ ضریب تشت؛ گرگان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی و مقایسه تبخیر - تعرق بر آورده شده از تشت تبخیر با مقادیر ETO روش استاندارد در منطقه گرگان
%A حسین شریفان
%A قهرمان, بیژن
%J علوم کشاورزی و منابع طبیعی
%@ 1028-3099
%D 2006

[Download]